מדיניות אספקות, ביטולים והחזרות

מהמה - דוכני מזון, מדיניות אספקות, החזרות וביטולים: (גרסה 1.0.4 מיום 14.01.2019)

אתר מהמה – דוכני מזון הנמצא בשם המתחם (הדומיין) www.meme.co.il  ו/או תחת דומיין me-me.co.il (להלן "האתר") מופעל ונמצא בבעלות בלעדית של דורון בן רשי ע.מ. 032314700 (להלן "החברה" או "מהמה" או מהמה - דוכני מזון") טל' 03-9248080.

כל התקשרות עם החברה, הזמנות ושימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, אנא קרא תנאים אלו בעיון שכן התקשרות משפטית עם החברה ושימוש באתר ותכניו מעיד על הסכמתך ואישורך לנאמר בתקנון זה וכן במדיניות אספקות ביטולים והחזרות, בכל סתירה בינהם - התקנון יגבר.

ריכזנו עבורך בצורה פשוטה, ברורה ומתומצת את עקרי מדיניות האספקות, ההחזרות והביטולים שלנו מכוון שאנו מאמינים במקצועיות, שקיפות והגינות. אם בכל זאת יש לך שאלה או בקשה, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו במייל ofiice@meme.co.il  או בטלפון 03-9448080  או בפקס 03-9448082 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00. מדיניות אספקות ביטולים והחזרות כפופה לתקנון האתר, במקרה סתירה התקנון גובר, לצפייה בתקנון - לחץ כאן.

אנו מבקשים ממך לקרוא תנאים אלו בעיון וכן לעיין בתקנון האתר שכן כל התקשרות משפטית ביננו כפופה לתנאים אלו ומעידה על הסכמתך להם.

דגשים חשובים בנושא השכרת ציוד:

• במידה ותזמין משלוח ו/או איסוף לציודים, חובה עליך לדאוג לגישה מתאימה לפריקת/העמסת הציוד ממשאיות, ללא מדרגות ו/או מכשולים, כמו כן אתה מתחייב  לדאוג חנייה עבור רכב המובילים או לשלם עבור עלות החניה במלואה, השליח יתעכב עד 15 דקות.

• לא יוחזר כסף בעבור משלוח שלא בוצע בגלל עיכוב השליח מעל 15 דקות, לא היה מקום לפרוק את הציוד, לא הייתה גישה למשאית, היו מכשולים ו/או נדרשה סבלות שלא הוזמנה מראש (ובעקבות כך לא הגיע צוות סבלים עם המשלוח).

 • מובהר כי באם תזמין מכונה שמכל סיבה שהיא לא תהיה זמינה לאספקה במועד אותו ביקשת, תוכל החברה לספק מכונה חליפית עם ביצועים דומים ובכל מקרה שלא יפחתו
מהמכונה אותה הזמנת.

• אתה תקבל הסבר מפורט בעל פה וחוברת הפעלה בכתב לתפעול המכונות והוראות בטיחות, לאחר שתבין את ההסבר לרבות תצרוכת החשמל, ותמצא את כל המכונות תקינות ומתאימות לצרכיך, תתבקש לאשר בחתימתך כי קיבלת את כל המכונות לחזקתך.

• השכרת ציוד לחודש או חלק ממנו, השכירות תתחדש באופן אוטומטי אלא אם תודיע לחברה עד 3 ימי עסקים טרם החל החודש הנוסף כי ברצונך לא להאריך את השכירות,
  מובהר בזאת כי השארת ציוד בחזקתך (הלקוח), גם ללא שימוש, יהווה אישור ואסמכתא לכך שאתה מעוניין בהמשך השכירות.

• בגין איחור בהחזרת ציוד/מכונה מכל סיבה, תשלם את דמי השכירות המלאים לכל מכונה לכל יום איחור או חלק ממנו.

• נזקים, אובדן חלקים ו/או קלקול ו/או שבר במכונות ו/או באביזרים הנלווים מכל מין וסוג שהוא יהיו באחריותך בלבד.

• במידה ותחזיר מכונה עם חלקים חסרים ו/או מקולקלים ו/או שבורים מוסכם בזאת ש-מהמה, בנוסף לדמי השכירות בהתאם להסכם ההתקשרות, תתקן ו/או תרכוש את  החלקים החסרים במידי על מנת לא לפגוע באפשרות להשכיר את המכונה בהקדם ואתה מתחייב לשלם את מלוא סכום התיקון ו/או החלקים החסרים בתוספת כל  ההוצאות הנלוות. רק מהמה תחליט היכן ומתי לתקן את המכונה ו/או מהיכן לרכוש חלפים.

• קריאת שווא - אתה תשלם ל-מהמה סך של 480 ₪ + מע"מ בגין הזמנת טכנאי למכונה תקולה שנמצאה תקינה ו/או תופעלה לא נכון על ידך, מומלץ מאד לנסות לתפעל את המכונה זמן סביר של כמה שעות טרם האירוע בכדי לאשר לנו להדריך אתכם במידה ותבקשו לא תחת לחץ האירוע.

• במידה ותחזיר ציוד ו/או מכונה/ות לא תקינה/ות ו/או עם חלקים חסרים ו/או תאחר בהחזרת הציוד מעבר ל-7 ימים מהמועד ומהדרך שנקבעו בהסכם, ל-מהמה הזכות

    לסרב לקבל ממך מכונה לאחר 7 ימי איחור כאמור והנ"ל לא יגרע מחובתך לשלם ל-מהמה את הסכום הנ"ל כשהוא מצטרף לתשלום דמי שכירות + תשלום על האיחור

    בהתאם לדמי השכירות של הציוד, לכל מכונה לכל יום + מע"מ.

• אי תשלום במועד בעסקת השכרת ציוד - אי תשלום במועד כפי שסוכם מהווה הפרה יסודית של הסכם ההשכרה ומאפשר לחברה לבטל אותו ולהגיע במידית לאסוף את הציוד,

   במידה ותשכיר ציוד מהחברה לטווח ארוך או לטווח קצר ולא יבוצע תשלום בפעל כפי סוכם בהצעת המחיר המאושרת על ידך,   החברה תוכל לבטל את העסקה במידית, לבטל

  חד צדדית את הסכם ההשכרה במידית ואתה מסכים כי החברה תוכל להגיע אליך לאסוף את הציוד בחזרה ואתה תישא בכל   עלויות המשלוח וכן בעלות השכירות עד למועד

  האיסוף של המכונה בפעל וכן בכל עלות נוספת שתתלווה לביטול העסקה הנ"ל וכן לנזקים ישירים ו/או עקיפים שייגרמו לחברה מהעסקה הנ"ל, אתה מתחייב לאפשר לנציגי

  החברה לאסוף את הציוד בשלמותו כולל כל החלקים הנלווים אליו.

• מהמה - מחויבת לעסקה רק אם בוצע תשלום מלא בגינה, כל אישור הזמנה ללא תשלום לא יחייב את החברה וביצוע ההזמנה יהיה בהתאם לשיקול דעת החברה בלבד.

• אי שימוש בציוד או חלק ממנו מכל סיבה שהיא לרבות כח עליון אינו פוטר אותך הלקוח מתשלום לחברה ולא יהווה עילה לבקשת החזר כספי, ככל ושולם לרבות על משלוח ו/או איסוף.

אחריות ונזקים לך הלקוח ולצד ג'

• מהמה ו/או עובדיה ו/או מנהליה לא יישאו בכל אחריות כלפיך לרבות לנזק ישיר ו/או נזק עקיף לא בגין השכרת המכונות ולא בכלל מעבר לתשלום  בפעל ששילמת ל-מהמה בהשכרה הנוכחית בלבד.

• מהמה ו/או עובדיה ו/או מנהליה לא יישאו בכל אחריות כלפיך לרבות לנזק ישיר ו/או נזק עקיף בגין נזקי טבע ו/או פגעי מזג אוויר מכל סוג שהוא לרבות נזקי מים ומים, במידה והשכרת אוהלים ו/או גזיבו ו/או הצללות ובחרת למקם אותם למרות מזג אוויר קשה כדוגמת סערות, רוחות ו/או חום קיצוני, האחריות לכך תהיה רק שלך הלקוח ועליך לקחת בחשבון כי במקרים כאלו יתכן כי ייכנסו מים וההנאה שלך מהמוצר עלולה להיפגע.

• מובהר בזאת כי בכל שינוע או הזזת ציוד כבד שהושכר מאיתנו, עליכם לנקוט משנה זהירות, כמפורט בהרחבה בחוברת הבטיחות ובהוראות ההפעלה שניתנו לכם בעת קבלת הציוד.

• לגבי אוהלים/גזיבו והצללות - מובהר כי אלו מבנים זמניים בלבד, הלקוח בעצמו ייבחר את המיקום להקמה על אחריותו הבלעדית, יש לנקוט משנה זהירות בתנאי מזג אוויר קשים כגון רוחות ו/או סערות, בכל מקרה ללקוח לא תהיינה טענות כלפי החברה בגין נזקי טבע ופגעי מזג אוויר, גם במקרה ולא בוצע שימוש באוהל / גזיבו מכל סיבה שהיא לרבות פגעי מזג אוויר מוסכם כי הלקוח לא יקבל החזר כספי ו/או פיצוי כלשהו מהחברה, על הלקוח לקחת בחשבון כי בכל מקרה לחברה לא תהיה אחריות על נזקי טבע ופגעי מזג אוויר.


מדיניות אספקות:
•    אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד תאור הפריט של המוצר/ציוד.
•    זמני אספקת המוצרים מצוינים בדף המוצר, כוללים את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
•    על חלק מהמוצרים ישנה אפשרות של משלוח אקספרס תמורת תשלום נוסף ובהתאם לתקנון משלוח אקספרס המצוין בדף המוצר הספציפי.
•    משלוח המוצרים יכול להיעשות ע"י מונית, שירות שליחים או שירות המשלוחים של מהמה - דוכני מזון.

•    שעות אספקת ציוד במשלוח הוא בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 18:00 ובימי ו' בין השעות 09:00 עד 12:00, המשלוח יתבצע ע"י שליח אחד, מעבר לשעות אלו יידרש
     תאום ותוספת בגין משלוח חריג.
•    דמי המשלוח אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה, כגון, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, סבלות, או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד

      ו/או אמצעים מיוחדים ו/או הובלה הדורשת 2 אנשים. עלות התוספת מפורסמת בדף במוצר ו/או ניתנת לבירור ישירות מול שירות לקוחות בטלפון 03-9448080.
•    ישנה אפשרות להובלה עצמאית (לאסוף ו/או להחזיר) לציוד המושכר, בתאום בטלפון 03-9448080.
•    כתובת האיסוף היא הרימונים 37 רינתיה בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00. 
•    במידה ונבחרה האפשרות להובלה עצמאית, עליך לציין זאת בביצוע תהליך ההזמנה.
•    האחריות על המוצר בזמן ההובלה העצמית הינה עליך - הלקוח.
•    יש לתאם את האיסוף מראש ולהצטייד בת.ז. או רישיון נהיגה כתנאי למסירה.
•    במידה ובחרת לשלם בתשלומים, דמי המשלוח יורדים במלואם יחד עם התשלום הראשון.
•    במידה ויש הנחה בדמי המשלוח בהזמנת מספר יחידות, תחויב על סכום ההובלה המלא ותקבל זיכוי על סכום הפרש בחודש העוקב.


מדיניות ביטולים:
א. כל המזמין/רוכש מוצר או שירות ב-מהמה – דוכני מזון לרבות באתר meme.co.il  או me-me.co.il (להלן "מהמה - דוכני מזון") רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן"). 
ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים): ניתן לבטל קניית שירות תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול יעשה שלושה ימים (72 שעות), שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו. 
ג. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב בלבד ל: מהמה - דוכני מזון בלבד, באמצעות פקס מספר 03-944-80-82 או באמצעות דוא"ל לכתובת ofiice@meme.co.il בלבד, הפקסים והדואר האלקטרוני נקראים בימי העבודה הרגילים בלבד כמפורט להלן, ימי א'-ה' בין השעות 09:00 עד 16:00 בלבד, הודעה שתישלח לאחר שעות אלו, יקראו רק ביום העסקים הבא ולכן תיחשב כאילו הגיעה ביום העסקים הבא כאמור.

 

ד. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:
במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר או השירות או עקב אי-אספקת הציוד או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה  ("אי התאמה"), תחזיר מהמה - דוכני מזון, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה שולם, תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. אם קיבלתם את המוצר/ציוד במשלוח או אספתם עצמאית את המוצר ממחסני מהמה - דוכני מזון, עליכם להחזירו בעצמכם במידית ל- מהמה - דוכני מזון, ניתן להזמין שירות איסוף בתשלום ובכפוף לזמינות השליחים.

ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

בהשכרת ציוד: במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה:

ביטול הזמנה מאושרת להשכרת ציוד, עד 7 ימים לפני מועד ההזמנה או המשלוח המוזמן, המוקדם מבינהם, יחייב את המזמין בדמי ביטול של 50% מההזמנה + מע"מ.

ביטול הזמנה מאושרת להשכרת ציוד, 7 ימים או פחות לפני מועד ההזמנה או המשלוח המוזמן, המוקדם מבינהם, יחייב את המזמין בדמי ביטול של 90% מההזמנה + מע"מ.

ביטול הזמנה לאחר שנרכש ציוד במיוחד עבור הזמנת לקוח, במקרה ביטול ההזמנה, לאחר שנרכש הציוד, הלקוח יחוייב ב90% מעלות ההזמנה + מע"מ.


מהמה - דוכני מזון, תחזיר בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את הסכום ששילם הלקוח בפעל פחות דמי הביטול, היה והלקוח לא שילם עבור השירות יומצא לו חיוב מתאים וכרטיס האשראי שהושאר לביטחון יחוייב, במידה ולא הושאר כרטיס אשראי ו/או כרטיס האשראי יסורב, יועבר החיוב להמשך גבייה. היה והמוצר הגיע לביתכם וברצונכם להשתמש בשירותי האיסוף של מהמה - דוכני מזון, תשלמו דמי החזרה (משלוח) בנוסף לדמי הביטול, בהתאם להצעת מחיר מתאימה שתישלח אליכם.

ביטול הזמנה להשכרת ציוד: 

- ביטול הזמנה מאושרת להשכרת ציוד, עד 7 ימים לפני מועד ההזמנה או המשלוח המוזמן, המוקדם מבינהם, יחייב את המזמין בדמי ביטול של 50% מההזמנה + מע"מ.
- ביטול הזמנה מאושרת להשכרת ציוד, 7 ימים או פחות לפני מועד ההזמנה או המשלוח המוזמן, המוקדם מבינהם, יחייב את המזמין בדמי ביטול של 70% מההזמנה + מע"מ.

- ביטול הזמנה מאושרת להשכרת ציוד יום עסקים או 24 שעות לפני מועד ההזמנה או המשלוח המוזמן יחייב את המזמין בדמי ביטול של 90% מההזמנה + מע"מ.

 

הזמנת שירותי הסעדה, לרבות קייטרינג ו/או דוכני מזון:

- ביטול שלא מכוח עליון, עד 14 ימים לפני האירוע, יחייבו את המזמין ב 30% מההזמנה כפיצוי מוסכם.

- ביטול שלא מכוח עליון עד 7 ימים לפני האירוע יחייבו את המזמין ב 50% מההזמנה כפיצוי מוסכם.

- ביטול שלא מכוח עליון עד שלושה ימי עסקים לפני מועד האירוע יחייבו את המזמין ב 70% מההזמנה כפיצוי מוסכם.

- ביטול שלא מכוח עליון עד יום עסקים, לפני מועד האירוע יחייבו את המזמין ב 90% מההזמנה כפיצוי מוסכם.

- ביטול שלא מכוח עליון ביום האירוע או 24 שעות לפני מועד האירוע יחייבו את המזמין ב 100% מההזמנה כפיצוי מוסכם.

ו. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ד' ו-ה' לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול או בעד הזמן היחסי שהציוד נמצא אצלך טרם מועד הביטול.

ז. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של מהמה - דוכני מזון לתבוע את נזקיה בשל כך. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ח. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן, (רשימה חלקית, הרשימה המלאה בחוק הגנת הצרכן): 1. טובין פסידים; 2. שירותי הארחה, נסיעה, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; 3. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה לרבות מגשי אירוח, שירותי הסעדה, קייטרינג ו/או דוכני מזון.

ט. ט.ל.ח - במקרה של טעות החברה רשאית לחזור בה מטעותה בכל שלב ולא לספק הזמנה ולא לבצע שירות לרבות אירוע שהצעת המחיר ו/או ההזמנה בגינו ניתנה בטעות ו/או המחיר בה ניתן בטעות ו/או אינו משקף את מחיר השוק ו/או ניתנה במחיר הפסד מכל סיבה שהיא למעט תרומות לגופים שאושרו ע"י החברה כמו האגודה למען החייל, האגודה למלחמה בסרטן וכד', במקרה כאמור לא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה כלפי החברה, עובדיה, מנהליה, מחזיקי המניות ו/או קבלנים חיצוניים העובדים עבור החברה.

© 2003-2020 כל הזכויות שמורות ל- מֵהמֵה דוכני מזון

הרימונים 37 רינתיה  office@meme.co.il

רוצה שנחזור אליך?

מהמה - דוכני מזון מכבדים כרטיסי אשראי

מכבדים כרטיסי אשראי, למעט דיינרס

0

מכבדים צ'קים בכפוף לאישור ישראכרט צ'ק

מהמה דוכני מזון באמון הציבור