top of page

הוראות בטיחות והפעלת גנרטור

בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!

להורדת הוראות בטיחות והפעלה לגנרטור - לחץ כאן>>

1.    האמור להלן הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.
2.    אסור לתת למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל את הגנרטור. 
3.    אסור להפעיל את הגנרטור במקום סגור (לדוג' חדר, אולם וכד').
4.    יש להרחיק את הגנרטור ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.
5.    אסור לעשן / להדליק אש באזור הגנרטור, בזמן עבודה יש להתרחק ממנו לפחות 25 מטר.
6.    אסור לכסות ו/או לעטוף את הגנרטור וכן אסור להניח עליו דברים.
7.    לוודא כי הגנרטור מתודלק בסוג הדלק הנכון (בנזין 95 או סולר), אם אינכם יודעים התקשרו אלינו.
8.    חובה לחבר מפסק פחת והארקה! ולוודא כי כל חיבורי החשמל לגנרטור תקינים ולא פגומים (חשופים). 
9.    בסיום השימוש בגנרטור צריך לזכור כי הוא חם מאד על כן לגעת רק בידית.
10.    אסור לחבר לגנרטור מכשירי חשמל מעל 75% מיכולת ייצור החשמל של הגנרטור.
11.    חשוב לזכור כי על כבל חשמל בעובי 1.5*3 ניתן לחבר עד 2000 וואט ובכבל 2.5*3 ניתן לחבר עד 3,000 וואט בלבד!
12.    יש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת הגנרטור, לגדר את סביבת הגנרטור ולהחזיק לידו מטף כיבוי אש.


התנעת הגנרטור:


1.    להניח את הגנרטור על משטח ישר ויציב (באזור חולי, להניח על משטח עץ - יסופק על ידנו). 
2.    לחבר את חיבורי החשמל ולוודא שהגנרטור מתודלק ואינו נוזל (שמן / דלק).
3.    להעביר את מתג הפעלת המנוע ל- ON (לא מתג החשמל שצריך להישאר על OFF).
4.    לפתוח את ברז הדלק ולהעבירו ל- ON (עם כיוון השעון).
5.    לפתוח את הצ'וק (להעביר את הידית שמאלה).
6.    למשוך בידית ההנעה פעם / פעמיים עד להנעה (להחזיר את הידית בעדינות - לא לעזוב - היא תישבר).
7.    שהגנרטור הניע, להמתין מס' שניות ואז לסגור את הצ'וק (להעביר את הידית הצו'ק ימינה).
8.    להפעיל את מתג החשמל (זה לא מתג הפעלת המנוע).
9.    להפעיל את מכשירי החשמל, אחד אחד, לחכות לפחות 30 שניות בין מכשיר למכשיר.


הפסקת מנוע:


1.    לכבות את מכשירי החשמל המחוברים ואז לכבות את מתג החשמל בגנרטור (לא מתג כיבוי המנוע).
2.    להעביר את מתג הפעלת המנוע ל - OFF, סגור את ברז הדלק ולהעבירו למצב - OFF (נגד כיוון השעון).
טיפול בתקלות / הגנרטור לא מניע:
1.    לוודא כי הצ'וק של הגנרטור פתוח (ידית הצ'וק לכיוון שמאל).
2.    לוודא כי ברז הדלק של הגנרטור פתוח ונמצא על ON.
3.    לוודא משיכה חזקה ורצופה בידית ההנעה, להחזירה לאט לאט (לא לשחרר / לעזוב).
4.    לוודא שיש דלק בגנרטור ולוודא שמתג הפעלת המנוע על - ON.


תדלוק הגנרטור:


1.    יש לתדלק את הגנרטור בסוג הדלק המתאים בנזין 95 או סולר, אם אינכם בטוחים, התקשרו לצוות התמיכה.
2.    לפני תדלוק חובה לכבות את הגנרטור, בזמן התדלוק/תפעול אסור לעשן, נא להרחיק מכשירים סלולריים.
3.    לאחר שהגנרטור עבד מעל 10 שעות רצוף או מיכל דלק שלם - להמתין לפחות שעה לפני הדלקתו מחדש.


בכל בעיה ו/או תקלה בגנרטור

התקשרו לצוות התמיכה 24/7 לטל' 03-9448080

גנרטור מושתק להשכרה
bottom of page