top of page

אמון הציבור - לקידום הגינות בעסקים

מהמה דוכני מזון באמון הציבור

אנו גאים להימנות בין העסקים הפועלים יחד עם ארגון "אמון הציבור" לקידום הגינות בעסקים.

מהמה דוכני מזון -  מחויבת לכללי ארגון "אמון הציבור", שמשמעותם היא סטנדרטים גבוהים של אמת והגינות בפרסום, גילוי נאות ושקיפות מידע, אחריות למוצר ושירות נאות  הגינות בקיום ועריכת חוזים, שמירה על פרטיות וכיבוד החוק.

ארגון אמון הציבור (מלכ"ר - חברה לתועלת הציבור) הוא ארגון חברתי שהוקם במטרה לקדם הגינות בהתנהלותם של עסקים ומוסדות ציבוריים בישראל בכלים מקצועיים מגוונים.

לא כל עסק יכול להיות עסק המחויב לכללי "אמון הציבור". אך ורק עסקים אשר על פניו נמצאו ע"י אמון הציבור כמי שעומדים בכללי הארגון, רשאים להגיש את מועמדותם לקבלת התו.

בשלב המועמדות נבחנים כל ממשקיו הצרכניים של העסק בהתאם לדרישות הדין וכללי אמון הציבור, והעסק מתחייב לתקן את כל הליקויים אשר אותרו בהליך זה. במידה והליך זה מסתיים בהצלחה, רשאי עסק להתחייב לכללי אמון הציבור. תו אמון הציבור מסמן לצרכנים עם מי כדאי לעשות עסקים.

מהמה דוכני מזון, התחייבה לכללי אמון הציבור ונמצאה עומדת בתנאים אלו ולכן הוענק לה תו "אמון הציבור".

תו ארגון "אמון הציבור" הוא הצהרה של מהמה דוכני מזון כלפי הציבור כי היא מחויבת לכללי ההגינות, האמינות והשקיפות שקבע ארגון אמון הציבור, וכי היא נתונה להליך בקרה של אמון הציבור על ממשקיו הצרכניים (בתשלום) וכי היא מתחייבת לתקן את הליקויים שיימצאו בהתנהלותה וליישב מחלוקות עובדתיות עם לקוחותיה.

 

מידע על הכללים אליהם התחייבנו וכן מידע נוסף על פעילותו של ארגון אמון הציבור תוכלו למצוא באתר: www.emun.org

bottom of page